::.. زندگی با ریاضیات ..::

(( خط راست نه تنها در هندسه ، که در اخلاقیات نیز بهترین و کوتاهترین خط است ))

واژگان ریاضیات گسسته
ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ٧ تیر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: مفاهیم ریاضی ،تاریخ ریاضی ،کاربرد ریاضی

  واژگان ریاضیات گسسته


معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
ماتریس مجاورت ماتریس مجاورت گراف G تشکیل از o یا اهایی است که در صورت وجود یالی بین رئوس Vi و Vj انگاه aij=1 در غیر اینصورت aij=0
adjacency matrix
گراف دو بخشی گراف (G=(V,E را دو بخشی نامیم هرگاه بتوان V را به دو زیر مجموعه V1 و V2 چنان افراز کرد که هر یال G راس از مجموعهه V1 را به راس از مجموعه V2 وصل کند
bipartite graph
جبر بولی به ساختار (B,+,0,1,091) یک جبر بولی گفته می شود هرگاه برای هر سه عضو c,b,a از B: 1- قوانین جابجایی 2- بخش پذیری 3- قوانین همانی 4- متمم گیری در انها صدق کند
Boolean agebra
شاخه مسیر جهتدار از هر راس به یک برگ را یک شاخه نامیم
branch
پل در گراف همبند G یال e را یک پل می نامیم
bridge
مدار هر گذر گاه بسته را یک مدار می نامیم
circuit
گراف کامل گراف ساده G را کامل گوئیم هرگاه بین هر جفت از رئوس آن یالی موجود باشد
complete graph
ترکیب اگر X گردایه ای از n شی متماییز باشد آنگاه دو گردایه مرکب از (r (0
Combination
جایگشت دوری یک جایگشت دوری از n شی متمایز آرایشی از این n شی دور یک وسیله گرد است
Circuler permutation
رئوس همبند دو راس v,u از گراف (G(V,E همبند است هر گاه یک (u,v) – مسیر در G موجود باشد
Connected vertex
گراف همبند اگر هر دو راس از گراف G همبند باشد آنگاه گراف G را همبند گوئیم
connected graph
دور گذرگاه بسته ای که ابتدا و راسهای داخلی آن متمایز باشند را یک دور می‌نامیم
cycle
گراف مودار اگر V یک مجموعه متناهی و غیر تهی و در این صورت ساختار (G(V,E را یک گراف مودار می‌نامیم
directed graph
یال در تعریف گراف هر عضو E را یک یال می‌گوئیم
edge
دنباله فیبوناچی دنباله فیبوناتچی Fn در رابطه بازگشتی ... صادق است.
Fibontchi sequence
هیات یا میدان (F,+,0) را یک هیات گوئیم هرگاه در 1) قانون جابجایی برای + 2) قانون انجمنی برای + 3) وجود عنصر همانی برای + 4) وجود وارون برای + 5) قانون انجمنی برای 0 6) قانون بخش پذیری 0 نسبت به + 7) قانون جابجایی برای 0 8) وجود همانی برای 0 9) وارون برای 0 صدق کند
field
گراف اگر V مجموعه‌ای متناهی و غیر تهی و E زیر مجموعه ای از مجموعه تمام زیر مجموعه های دو عضوی V باشد در این صورت (G(V,E را یک گراف می‌نامیم
graph
دور همیلتونی دوری که از تمام رئوس G بگذرد دور همیلتونی گوئیم
Hamiltonial cycle
گراف همیلتونی گرافی که دارای دور همیلتونی باشد را گراف همیلتونی گوئیم
Hamiltonial graph
یکریختی گراف‌ها +هرگاه یک یکریختی بین گراف‌های G1 و G2 باشد آنها را گراف های یکریخت گوئیم
isomorphism graph
برگ هر راس یک درخت ریشه دار که درجه خروجی آن صفر باشد را یک برگ گوئیم
Leaf
طوقه یا حلقه یالی که راس را به خودش وصل کند طوقه نامیده می‌شود
Loop
مثلث پاسکال ضرایب دو جمله‌ای a+b)^n) را مثلث پاسکال – خیام گویند
Pascal's triangle
جایگشت اگر X گردایه ای از n شی متمایز باشد آنگاه هر آرایش خطی از عناصر X را یک جایگشت X نامیم
Permutation
گراف مسطح گراف G را مسطح گوئیم هرگاه یالهای آن فقط در راس ها همدیگر را قطع کنند
planar graph
جایگشت حلقه‌ای به جایگشتهای دوری که تناوبی بین آنها و تصویر آنها در آینه قائل نیستیم جایگشت حلقه‌ای می‌گوئیم
ring permutation
قویا همبند گراف مودار G را قویا همبند گوئیم هرگاه کلیه درایه‌های ماتریس قابلیت دسترسی G برابر یک باشد
Strongly Connected graph
زیر گراف گراف (H=(V',E' را یک زیر گراف (G=(V,E گوئیم هرگاه V' زیر مجموعه‌ای از V باشد.
Sub graph
اصل قاعده جمع اگر w1 را بتوان به n1 طریق و ... کار wk را به nkطریق انجام داد اگر هیچ جفتی از این کارها را نتوان همزمان انجانم داد آنگاه یکی از این کارها را می‌توان به n1+n2+…nk طریق انجام داد
Sun rule principle
درخت یک گراف فاقد دور و همبند را درخت می‌نامیم
tree
گراف بدیهی به گراف تهیه با فقط یک راس ، گراف بدیهی گوئیم
trivial graph
گراف تهی به گرافی که یال ندارد گراف تهیه می گوئیم
empty graph
درجه راس عبارت است از تعداد یالهایی که از آن راس می‌گذرد
Vertex degree
گراف ضعیفا همبند هرگاه گراف زمینه آن همبند باشد
Weakly Connected graph
گراف وزن‌دار اگر به هر یال گرافی یک عدد حقیقی نسبت داده شود آن گراف را یک گراف وزن‌دار می‌نامیم
Weighted Graph