تاریخچه حساب یا حساب دیفرانسیل و انتگرال


حساب یا حساب دیفرانسیل و انتگرالریاضیاتمربوط به حرکت و تغییر است. حساب دیفرانسیل و انتگرال در آغاز برای براورده کردننیازهای دانشمندان قرن 17 ابداع شد.البته لازم به ذکر است ریشه های این علمرامیتوان تاهندسهکلاسیکیونانیمیتوان ردیابی کرد
حسابدیفرانسیل و انتگرال به دانشمندان امکان می داد شیب خمها را تعریف کنند، زاویهآتشباری توپ را برای حصول بیشترین برد بدست آورند،و زمانهایی که سیارات نزدیکترین ودورترین فاصله را از هم دارند،پیش بینی کنند. پیش از پیشرفتهای ریاضی که به کشفبزرگآیزاک نیوتنولایبنیتسانجامید،یوهانسکپلرمنجمبا بیست سال تفکر،ثبت اطلاعات،و انجاممحاسباث سه قانون حرکت سیارات را کشف کرد:

قانون اول کپلر

 

1- هرسیارهدرمداریبیضی شکل حرکث میکندکه یک کانونش درخورشیداست
2- خط واصل بین خورشید وستارهدر مدتهای مساوی مساحات مساوی را طی میکنند
3- مربع گردش هرسیاره به دور خورشید،متناسب است با مکعب فاصله متوسط آن سیاره از خورشید
ولیاستنتاج قوانین کپلر ازقوانینحرکت نیوتنبا استفاده از حساب دیفرانسیل و انتگرال کار ساده ای است                                                                                               

                                                                                                  

قلمرو امروزی حساب دیفرانسیل و انتگرال
امروز حساب دیفرانسیل وانتگرال در آنالیز ریاضی قلمرو واقعا گسترده ای دارد و فیزیکدانان و ریاضیدانان کهاول بار این موضوع را ابداع کردند مسلما شگفت زده و شادمان می شدند اگر می دیدند کهاین موضوع چه انبوهی از مسائل را حل میکند.
امروزه اقتصاددانان از حسابدیفرانسیل و انتگرال برای پیش بینی گرایشهای کلی اقتصادی استفاده می کنند. اقیانوسشناسان برای فرمول بندی نظریه هایی درباره جریانهای دریایی بهره میگیرند،وهواشناسان آن را برای توصیف جریان هوای جو به کار میگیرند،دانشمندان علوم فضایی آنرا برای طراحی موشکها به کار میبرند.روانشناسان از آن برای درک ثوهمات بصری استفادهمی کنندو...
به طور خلاصه حساب دیفرانسیل و انتگرال علمی است که درتمام علومامروزی کاربرد بسزایی دارد.

بزرگان این علم
این علم عمدتا کار دانشمندان قرن هفدهم اسث. از میاناین دانشمندان میتوان بهرنه دکات،کاوالیری،فرما
وجیمز گرگوریاشاره کرد.
پیشرفت حسابدیفرانسیل و انتگرال در قرن 18 با سرعت زیادی ادامه یافت، در زمره مهمترین افرادیکه در این زمینه سهم داشتند میتوان به برادرانبرنولیاشاره کرد.در واقع خانواده برنولیهمان نقشی را در ریاضیات داشتند که خانوادهباخدر موسیقی ایفا کردند.
تکمیلساختار منطقی روشهای حساب دیفرانسیل و انتگرال را ریاضیدانان قرن 19 از جملهلوئی کوشیوکارل وایرشتراسبر عهده گرفتند.
مطلب را با سخنی ازجان فون نویمانکه از ریاضیدانان بزرگ قرنبیستم است به پایان میبریم « حساب دیفرانسیل و انتگرال نخستین دستاورد ریاضیات نویناست و درک اهمیت آن کار آسانی نیست. به عقیده من،این حساب روشنتر از هر مبحث دیگریمرحله آغازی ریاضیات نوین را توصیف می کند؛و نظام آنالیز ریاضی، که توسیع منطقی آناست،هنوز بزرگترین پیشرفت فنی در تفکر دقیق به شمار می آید.

 

/ 2 نظر / 130 بازدید
فواد بروجردی

با تشکر از وبلاگتان من هم دبیر ریاضی در شهرستان سقز هستم دوست دارم با شما همکاری کنم[لبخند]

مژگان

سلام ... میشه از کاربرد انتگرال در شهرسازی هم مطلب بذارین؟اگه گذاشتین خبرم کنید.ممنونم