قدرت اعداد

قدرت اعداد

ریاضی، جریان طبیعی تفکر بشری و به قول گالیله زبان فهمیدن هستی است. وقتی مسیر پیدایش و تکامل ذهن انسانی را بررسی کنیم، نقش این ارتباط به وضوح مشاهده می شود. ذهن انسان از یکسو و محیط خارجی از سوی دیگر دو پایه این ارتباط هستند. ذهن در جریان عمل اجتماعی بشر وجود پیدا می کند و عمل اجتماعی انسان با تأثیر و راهنمایی ذهن اندیشمند، مفید فایده می گردد. بدون تأثیر عمل و تماس مستقیم با واقعیت خارجی، تفکر انسان به تخیل می گراید و ایده آلیسم تسلط پیدا می کند و کار نظری بر عمل انسان بر طبیعت سازندگی انسان، صاحب ذهن منفی می شود. تکامل انسان در خلاقیت اوست و این ذهن خلاق انسانی است که شگفتی می آفریند. مفاهیم ریاضی در کنار سایر مفاهیم مجرد زمینه ذهن بشر را انباشته اند، اما ریاضیات خیلی زودتر از سایر علوم ارزش شناخت پیدا کرده و توضیح و توجیه آن روابطی است که ذهن انسان در جریان برخورد با واقعیت از آن بیرون می کشد. علامت ها و فرمول ها و مفاهیم ریاضی در قالب خشک و بی روح دیده نمی شود و نقش آنها در طراحی سیمای کلی آن چه که ذهن اندیشمند انسان از واقعیت می بیند کاملا مشخص می شود. وقتی صحبت از تنظیم تئوری علمی در جهت فهم کلی روابط حاکم بر جهان می شود علاوه بر علامت ها و مفاهیم که به شکل خاص انتزاعی خود این روابط را منعکس می کنند، محتوای عینی ریاضیات مورد توجه قرار می گیرد. جامعه هایی که می خواهند پیشرفت کنند باید به توسعه پایدار برسند و انسان توسعه یافته و پیشرفته تربیت کنند و ریاضیات کلید این راه است، زیرا دانشی است منطقی، دقیق و قانع کننده که مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته است.
لایپ نیتز در حساب دودویی خود تصویر خلقت را دیده است. او واحد را نماینده خدا و صفر را نماینده تهی دانسته، درست همان طور که خداوند همه چیز را از خلاء آفریده و یک و صفر نیز مبین تمام اعداد در دستگاه او هستند.

--------------------------------------------------------

منبع : روزنامه کیهان - ۹ آبان ۸۶

/ 1 نظر / 22 بازدید
س.ج.جليلی

همکارگراميُ ُ. وبلاگ شمارا خواندم. خوب بود اگر از تجربيات خود نيز مينوشتيد. همت بلندتان را ميستايم.افتخاریست اگربه czan.blogfa.comنيز سری بزنيد. آفتابی باشيد