واژگان ریاضیات گسسته

معادل فارسی

تعریف

واژه لاتین

ماتریس مجاورت ماتریس مجاورت گراف G تشکیل از o یا اهایی است که در صورت وجود یالی بین رئوس Vi و Vj انگاه aij=1 در غیر اینصورت aij=0

adjacency matrix

گراف دو بخشی گراف (G=(V,E را دو بخشی نامیم هرگاه بتوان V را به دو زیر مجموعه V1 و V2 چنان افراز کرد که هر یال G راس از مجموعهه V1 را به راس از مجموعه V2 وصل کند

bipartite graph

جبر بولی به ساختار (B,+,0,1,091) یک جبر بولی گفته می شود هرگاه برای هر سه عضو c,b,a از B: 1- قوانین جابجایی 2- بخش پذیری 3- قوانین همانی 4- متمم گیری در انها صدق کند

Boolean agebra

شاخه مسیر جهتدار از هر راس به یک برگ را یک شاخه نامیم

branch

پل در گراف همبند G یال e را یک پل می نامیم

bridge

مدار هر گذر گاه بسته را یک مدار می نامیم

circuit

گراف کامل گراف ساده G را کامل گوئیم هرگاه بین هر جفت از رئوس آن یالی موجود باشد

complete graph

ترکیب اگر X گردایه ای از n شی متماییز باشد آنگاه دو گردایه مرکب از (r (0

Combination

جایگشت دوری یک جایگشت دوری از n شی متمایز آرایشی از این n شی دور یک وسیله گرد است

Circuler permutation

رئوس همبند دو راس v,u از گراف (G(V,E همبند است هر گاه یک (u,v) – مسیر در G موجود باشد

Connected vertex

گراف همبند اگر هر دو راس از گراف G همبند باشد آنگاه گراف G را همبند گوئیم

connected graph

دور گذرگاه بسته ای که ابتدا و راسهای داخلی آن متمایز باشند را یک دور می‌نامیم

cycle

گراف مودار اگر V یک مجموعه متناهی و غیر تهی و در این صورت ساختار (G(V,E را یک گراف مودار می‌نامیم

directed graph

یال در تعریف گراف هر عضو E را یک یال می‌گوئیم

edge

دنباله فیبوناچی دنباله فیبوناتچی Fn در رابطه بازگشتی ... صادق است.

Fibontchi sequence

هیات یا میدان (F,+,0) را یک هیات گوئیم هرگاه در 1) قانون جابجایی برای + 2) قانون انجمنی برای + 3) وجود عنصر همانی برای + 4) وجود وارون برای + 5) قانون انجمنی برای 0 6) قانون بخش پذیری 0 نسبت به + 7) قانون جابجایی برای 0 8) وجود همانی برای 0 9) وارون برای 0 صدق کند

field

گراف اگر V مجموعه‌ای متناهی و غیر تهی و E زیر مجموعه ای از مجموعه تمام زیر مجموعه های دو عضوی V باشد در این صورت (G(V,E را یک گراف می‌نامیم

graph

دور همیلتونی دوری که از تمام رئوس G بگذرد دور همیلتونی گوئیم

Hamiltonial cycle

گراف همیلتونی گرافی که دارای دور همیلتونی باشد را گراف همیلتونی گوئیم

Hamiltonial graph

یکریختی گراف‌ها +هرگاه یک یکریختی بین گراف‌های G1 و G2 باشد آنها را گراف های یکریخت گوئیم

isomorphism graph

برگ هر راس یک درخت ریشه دار که درجه خروجی آن صفر باشد را یک برگ گوئیم

Leaf

طوقه یا حلقه یالی که راس را به خودش وصل کند طوقه نامیده می‌شود

Loop

مثلث پاسکال ضرایب دو جمله‌ای a+b)^n) را مثلث پاسکال – خیام گویند

Pascal's triangle

جایگشت اگر X گردایه ای از n شی متمایز باشد آنگاه هر آرایش خطی از عناصر X را یک جایگشت X نامیم

Permutation

گراف مسطح گراف G را مسطح گوئیم هرگاه یالهای آن فقط در راس ها همدیگر را قطع کنند

planar graph

جایگشت حلقه‌ای به جایگشتهای دوری که تناوبی بین آنها و تصویر آنها در آینه قائل نیستیم جایگشت حلقه‌ای می‌گوئیم

ring permutation

قویا همبند گراف مودار G را قویا همبند گوئیم هرگاه کلیه درایه‌های ماتریس قابلیت دسترسی G برابر یک باشد

Strongly Connected graph

زیر گراف گراف (H=(V',E' را یک زیر گراف (G=(V,E گوئیم هرگاه V' زیر مجموعه‌ای از V باشد.

Sub graph

اصل قاعده جمع اگر w1 را بتوان به n1 طریق و ... کار wk را به nkطریق انجام داد اگر هیچ جفتی از این کارها را نتوان همزمان انجانم داد آنگاه یکی از این کارها را می‌توان به n1+n2+…nk طریق انجام داد

Sun rule principle

درخت یک گراف فاقد دور و همبند را درخت می‌نامیم

tree

گراف بدیهی به گراف تهیه با فقط یک راس ، گراف بدیهی گوئیم

trivial graph

گراف تهی به گرافی که یال ندارد گراف تهیه می گوئیم

empty graph

درجه راس عبارت است از تعداد یالهایی که از آن راس می‌گذرد

Vertex degree

گراف ضعیفا همبند هرگاه گراف زمینه آن همبند باشد

Weakly Connected graph

گراف وزن‌دار اگر به هر یال گرافی یک عدد حقیقی نسبت داده شود آن گراف را یک گراف وزن‌دار می‌نامیم

Weighted Graph

/ 2 نظر / 188 بازدید
عرفان

سلام همکار گرامی خسته نباشید مطالبتون واقعن عالیه در کنار ریاضی کامپیوترم درس بدید موفق باشید