بیضی

1 - دو کانون بیضی را معمولاً به F و'F، فاصله آنها (فاصله کانونی یا بعد کانونی ) را به C2، و مقدار ثابت مذکور در تعریف بیضی را به a2 نمایش میدهند. اگر M نقطه ای از بیضی باشد، قطعات FM و سFMEا شعاع های حامل M نامند; بموجب تعریف بیضی ، همواره :a2 = سFM + FM
2 - وسط سFF (نقطه O) را مرکز بیضی ، خط سFF و خطی را که از O بر سFF عمود شود دو محور بیضی ، و نقاط تقاطع محورها را با بیضی (نقاط A و 'A و B و 'B ) رئوس بیضی خوانند. قطعه A A قطر اطول و قطعه سBB قطر اقصر بیضی نام دارد. اولی مساوی a2 است ; طول دومی را به b2 نمایش میدهند. مرکز بیضی مرکز تقارن آن و دو محورش محورهای تقارن آنند. فواصل دو انتهای قطر اقصر از دو کانون مساوی نصف قطر اطول است . (مثلاً a = سFB = FB).
3 - نسبت فاصله کانونی را به قطر اطول (یعنی a/c را) خروج از مرکز بیضی خوانند و آن را به e نمایش میدهند. خروج از مرکز بیضی همواره کمتر ازیک است و هر قدر به O نزدیکتر باشد بیضی گردتر (یعنی به دایره نزدیکتر) است ، و اگر خروج از مرکز صفر شود بیضی به دایره تبدیل میگردد. پس دایره حالت خاصی از بیضی است (بیضیی است که دو قطرش با هم مساوی باشند).
4 - پارامتر بیضی نصف طول وتری است که از یکی از دو کانون بر محور کانونی «AَA» عمودشود. معمولاً آن را به p نمایش میدهند. و مقدارش برابر a/2b است .
5 - دو خطی را (D و 'D) که بفاصله c/2a از مرکز بر محور کانونی عمود شود خطوط هادی بیضی نامند، و هریک را نظیر کانونی که با آن در یک طرف مرکز است میشمارند (D نظیر F و 'D نظیر'F). فاصله هر هادی از کانون نظیرش برابر e/p است . نسبت فواصل هر نقطه بیضی از یک کانون و هادی نظیر آن برابر خروج از مرکز بیضی است ( e = PM و FM، این خاصیت را میتوان تعریف بیضی قرار داد).
6 - مساحت بیضی مساوی BA p (یعنی حاصلضرب عدد پی در حاصلضرب دو نصف قطر) است . طول محیط بیضی را نمیتوان با عبارات معمولی بیان کرد. مقدار تقریبی آن (2b + 2a) 2 o p است .

/ 5 نظر / 410 بازدید
همشاگردیا

سلام[گل] خوشحال شدیم که به ما سر زدین ممنون می شیم اگه با راهنایی هاتون باعث بهتر شدن وبلاگمون بشین[نیشخند]

حسین زمانی

به این وبلاگ یه سری بزنید در مورد المپیاد ریاضیه و فکر می کنم بتونه کمکتون کنه[دست][شوخی]

L.payam

سلام دبیر محترم من یه دانشجو ریاضی محضم فرمول های هذلولی و بیضی دبیرستان رو لازم داشتم ممنون از این متنتون اما معلم ریاضی ریاضی می نوشت بهتر نبود؟[گریه]

007

ممنون خسته نباشید!

صفا

سلام مطالب تان کم وناتکمیل است . البته مثال هم هیچ ندارد.