ابلاغ سه مصوبه مهم شورای عالی آموزش وپرورش درراستای تحول بنیادین

براساس این گزارش دراولین مصوبه هشتصدوپنجاه وششمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مبنی بر اصلاحات آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالی-واحدی) طبق بند«د» ماده 4 این مصوبه ارزشیابی هر یک از دروس دوره متوسطه بصورت مستقل انجام می شود و قبولی یا عدم قبولی در هر درس تاثیری بردیگر دروس ندارد.

این گزارش می افزاید: براساس اصلاحات انجام شده در تبصره 3 ماده( 5 ) این آیین نامه دانش آموزانی که درمدارس استثنایی تحصیل می کنند با رعایت سایر شرایط حداکثر 5 سال می توانند درواحدهای آموزشی روزانه ادامه تحصیل دهند.

براساس این گزارش، در اصلاحیه ماده 90 این آیین نامه آمده است: چنانچه دانش آموزی پس از برگزاری امتحانات خردادماه دریک یا چند ماده درسی شرایط قبولی را احراز نکند، دردوره تابستانی بمدت 6 هفته شرکت خواهد کرد.براین اساس، دانش آموزان پایه های اول ، دوم وسوم موضوع مذکور می توانند بدون شرکت درکلاس های دوره تابستانی درامتحانات پایان این دوره درشهریورماه شرکت کنند ودرصورت عدم موفقیت دربرخی دروس به استثنای دروس نهایی با رعایت سایر ضوابط می توانند درامتحانات دروس موردنظر حداکثر تا 10 مهر ماه شرکت کنند.

این گزارش می افزاید: دانش آموزان پایه اول پس از پایان سال تحصیلی وحداکثر تا دهم مهرماه براساس ضوابط انتخاب شاخه ورشته به پایه دوم ارتقاء می یابند وعلاوه بر ارایه کلیه دروس سال دوم رشته مربوطه به آن ها
می توانند دروس باقیمانده از پایه های اول ودوم را دردوره تابستانی سال دوم انتخاب ودرآزمون مربوطه شرکت کنند.براین اساس دانش آموزان پایه سوم نیز درصورت عدم توفیق درگذراندن برخی از دروس می توانند درامتحانات دیماه شرکت کنند وحداکثر 32 واحد ازدرس های باقیمانده را امتحان دهند.

 

 آغاز ثبت نام دانش آموزان  ورودی سال اول وسایر پایه ها ازنیمه دوم تیرماه هر سال

 براساس اصلاحات صورت گرفته درآیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه نظام سالی-واحدی، ثبت نام دانش آموزان ورودی سال اول وسایر دانش آموزان درهر سال تحصیلی از نیمه دوم تیرماه تا حداکثر پایان شهریور ماه وبرای دوره تابستانی درهفته اول تیرماه هر سال انجام خواهد شد.

این گزارش حاکیست؛ دانش آموزان پایه سوم هر یک از شاخه های تحصیلی چنانچه تا پایان تابستان موفق به گذراندن دروس پایه سوم اعم از نهایی ، غیرنهایی وباقیمانده درس های سال اول یا دوم نشوند، می توانند درامتحانات دروس مذکور در دی ماه شرکت کنند ودرصورت عدم توفیق درگذراندن کلیه واحدهای درسی رشته مربوطه ، برابر مقررات باید در دوره متوسطه بزرگسالان ، آموزش از راه دور ویا درقالب داوطلب آزاد
ثبت نام کنند ودروس باقیمانده را بگذرانند.

شرایط قبولی در دروس پایه های اول ودوم متوسطه

دانش آموزان سال اول پس از برگزاری امتحانات نوبت دوم ، دوره تابستانی یا مهرماه برای ارتقاء‌به پایه دوم باید شرایط ورود به یکی از شاخه ها یا رشته های دوره متوسطه را براساس مفاد این آیین نامه احراز کنند.دراین خصوص برای هنرجویان رشته های موسیقی براساس مفاد تبصره 3 ماده 19 عمل خواهد شد.

براساس این گزارش، ماده 78 این آیین نامه به شرح زیر اصلاح ویک تبصره نیز به آن اضافه شد.

دانش آموزانی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی دربرخی از دروس را  احراز نکنند، می توانند در امتحانات آن دروس در دوره تابستانی(شهریورماه) یا مهر ماه شرکت کنند ودرصورتی دردروس سال اول قبول شناخته می شوند که نمره هریک از درس های آنان کمتر از نصاب قبولی نباشد.

درتبصره یک این ماده نیز آمده است :‌اعلام نتیجه دانش آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی ، درنوبت امتحانی شهریور ومهر ماه شرکت می کنند صرفاً برمبنای بیست نمره امتحان پایانی انجام می شود.

این گزارش در ادامه دراصلاح تبصره یک ماده 91 آورده است : چنانچه دانش آموزی از مجموع درس های دوره متوسطه ، حداکثر در 4 عنوان درسی (دوعنوان نهایی ودوعنوان غیرنهایی) آخرین نمره درس وی (سالانه یا تابستانی یا غیرحضوری) 7 وبیشتر ومعدل کل وی نیز حداقل 10 باشد ، فارغ التحصیل شناخته می شود.

شایان ذکراست ؛ آن دسته از دروس شاخه فنی وحرفه ای که نصاب قبولی آنها 12 است به انضمام استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) وکارورزی در شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی شوند.

دراین مصوبه درمواد مرتبط با شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان وضوابط آن، بعداز کلمه « شهریورماه» کلمه «مهرماه » وعبارت «شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانش آموزان موضوع این تبصره توسط معاونت پرورشی

وفرهنگی تنظیم واعلام خواهد شد»به انتهای تبصره 5-111 اضافه شده است .

* نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی با توجه به سندتحول بنیادین ابلاغ شد

درمتن ماده واحده این مصوبه آمده است؛ باعنایت به مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش درخصوص تغییرساختار نظام آموزشی ونحوه استقرارآن ازسال تحصیلی 91-90 این شورا مقدر می دارد راهکارهای ذیل جهت تسهیل استقرار وارتقاء کیفیت یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی به مورد اجرا گذاشته شود.

براساس این گزارش، این راهکارها عبارتنداز: وزارت آموزش وپرورش موظف است به منظور ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی –یادگیری وافزایش نرخ قبولی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی، اقدامات پیشگیرانه ای ازقبیل توانمندسازی معلمان، شناسایی وآموزش دانش آموزان ضعیف ،تشکیل کلاس های جبرانی وتکمیلی رادرطول سال  تحصیلی به عمل آورد.

این گزارش می افزاید: دانش آموزانی که درپایان نوبت ارزشیابی خردادماه شرایط قبولی را احراز نمی کنند برابر بند ج ماده سه آیین نامه ارزشیابی تحصیلی وتربیتی دوره راهنمایی تحصیلی، ازتسهیلات آموزشی جبرانی و شرکت دریک نوبت امتحان اضافی برخوردار می شوند.

به استناد بندسه راهکارهای عملیاتی این مصوبه ، دانش آموزانی که تا پایان نوبت ارزشیابی شهریور ماه موفق به کسب شرابط قبولی نمی شوند، می توانند مطابق بند«و» آیین نامه مذکور همراه با غایبین موجه درنوبت امتحانی مهرماه شرکت کنند.

طبق این گزارش، دانش آموزان پایه اول دوره راهنمایی تحصیلی که علی رغم تدابیر مذکور موفق به کسب شرایط قبولی نمی شوند، بصورت مشروط درسال تحصیلی 92-91 درپایه بالاتر ثبت نام وادامه تحصیل خواهندداد ودرصورت احراز شرایط قبولی دراین پایه ،قبولی آنان به عنوان تعیین پایه تلقی شده ومی توانند با رعایت سایر شرایط درسال تحصیلی 93-92 درپایه سوم راهنمایی ادامه تحصیل دهند.

گفتنی است ؛ دانش آموزان پایه اول که بصورت مشروط درپایه دوم راهنمایی ادامه تحصیل می دهند، درصورت عدم قبولی در پایه مذکور می توانند درسال تحصیلی 93-92 درپایه تحصیلی دوم راهنمایی مدارس بزرگسالان ویا مدارس آموزش از راه دور که مطابق ساختار آموزشی موجود دایر خواهد بود ویا درپایه اول دوره اول متوسطه ادامه تحصیل دهند.

لازم به ذکر است ،دانش آموزان پایه های دوم وسوم راهنمایی تحصیلی سنوات بعد درصورت عدم قبولی، باید درپایه های اول ودوم دوره ی اول متوسطه ویا پایه های دوم وسوم راهنمایی تحصیلی بزرگسالان ویا مدارس آموزش از راه دور (که مطابق ساختار آموزشی موجود دایر خواهد بود) ادامه تحصیل دهند.

* راهنمای برنامه درسی تعلیم وتربیت دینی دوره های راهنمایی تحصیلی ،متوسطه وپیش دانشگاهی ابلاغ شد

راهنمای برنامه درسی تعلیم وتربیت دینی دوره های راهنمایی تحصیلی ، قرآن وتعلیمات دینی دوره متوسطه وپیش دانشگاهی ابلاغ شد.

براساس این گزارش دراین مصوبه ،وزارت آموزش وپرورش موظف شده است، راهنماهای مذکور را مبنای برنامه ریزی های آموزشی تربیتی، تولید محتوا ومنابع آموزشی وکمک آموزشی قرار دهد.

براساس این گزارش ، طبق این مصوبه وزارت آموزش وپرورش موظف شده است ، ازفرایند تالیف کتب درسی ومیزان انطباق آنها با راهنمای برنامه درسی مصوب همچنین میزان اثربخشی وکارآیی آنها، ارزشیابی وگزارش دوسالانه آن را به شورای عالی آموزش وپرورش ارائه نماید.

/ 1 نظر / 48 بازدید
بهروز

سلام.وب خوب و مفیدی داری .موفق باشی