چگونگی و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1390

تبصره بسیار مهم: برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی مختلف، در صورت عدم وجود نمره یک یا چند درس به صورت کتبی و نهایی کشوری به هر دلیلی، به میزان تأثیر ضریب این درس یا دروس از تأثیر 25درصد سوابق تحصیلی کاسته شده و به ضریب 75 درصد آزمون سراسری افزوده می شود.
5 ـ1 ـ تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی بر اساس جدول ذیل
برای این داوطلبان، ضرایب سوابق تحصیلی به میزان 25% بر اساس جداول شماره (1) تا (4) در نمره کل نهایی آنان تأثیر خواهد داشت.
تبصره: تأثیر میزان 25% سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی علوم انسانی، براساس نمرات دروس موجود صورت خواهد گرفت.
5ـ2ـ عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی
ـ تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمه‌های غیرمرتبط با گروه آزمایشی، براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 25% خواهد بود.
ـ میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم‌های غیرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروه‌های آزمایشی مختلف با  درنظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه‌های مربوط.
ـ درصد تأثیر و ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون، به تفکیک نوع دیپلم و گروه‎های آزمایشی‌مختلف براساس جداول شماره‎های (5) تا (12) خواهد بود.
 
 
عنوان دیپلم
گروه آزمایشی
ریاضی فیزیک
علوم ریاضی و فنی
علوم تجربی
علوم تجربی
علوم انسانی
علوم انسانی
علوم و معارف اسلامی
علوم انسانی
 
جدول شماره (1) : دیپلم ریاضی فیزیک                 گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 25%
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی3
2
2
2
عربی3
3
3
3
تعلیمات دینی وقرآن3
2
2
2
زبان خارجی3
4
4
3
میانگین وزنی دروس جبرو احتمال ، هندسه2 و حسابان
3
3
2
فیزیک3 وآزمایشگاه
2
3
3
شیمی3 وآزمایشگاه
 

جدول شماره (2) : دیپلم علوم تجربی               گروه آزمایشی علوم تجربی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 25%
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه 3
زیرگروه 4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3
و ادبیات فارسی3
2
2
2
2
2
عربی3
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی وقرآن3
2
2
2
2
2
زبان خارجی 3
0
1
4
1
1
زمین شناسی
2
3
3
4
3
ریاضی 3
4
4
2
2
2
زیست شناسی2 وآزمایشگاه
2
2
2
3
2
فیزیک3 وآزمایشگاه
3
4
2
2
2
شیمی3 و آزمایشگاه
 
جدول شماره (3) : دیپلم علوم انسانی                                     گروه آزمایشی علوم انسانی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 25%
زیرگروه1
زیرگروه 2
زیرگروه3
زیرگروه 4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
زبان فارسی تخصصی
2
2
2
2
2
عربی3 ویژه علوم انسانی
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی وقرآن3
2
2
2
2
2
زبان خارجی 3
4
2
2
2
2
میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصیو آرایه های ادبی
1
1
1
3
1
میانگین وزنی دروس تاریخ ایران وجهان2و جغرافیا2
1
3
2
2
3
جامعه شناسی2
3
1
1
2
2
فلسفه و منطق
2
4
4
3
3
ریاضی و آمار
 
       جدول شماره (4): دیپلم علوم و معارف اسلامی                                      گروه آزمایشی علوم انسانی
               
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 25%
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه 4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
زبان فارسی تخصصی
2
2
2
2
2
عربی3 ویژه علوم معارف
3
3
3
3
3
میانگین وزنی دروس اصول وعقاید2، تفسیر وعلوم قرآنی2 واخلاق2
2
2
2
2
2
زبان خارجی3
4
2
2
2
2
ادبیات فارسی تخصصی
1
1
1
3
1
تاریخ اسلام2
1
3
2
2
3
جامعه شناسی2
3
1
1
2
2
فلسفه و منطق
2
4
4
3
3
ریاضی و آمار
 
 
جدول شماره (5): دیپلم ریاضی فیزیک            گروه آزمایشی علوم تجربی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
2
2
2
2
2
عربی 3
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی و قرآن 3
2
2
/ 0 نظر / 123 بازدید