بالاخره «ریاضی» به کام دانش‌آموزان شیرین ‌شد

وی با تاکید بر این که بررسی‌ها نشان دادکه یکی از عمده عوامل افت تحصیلی دانش‌آموزان در مقطع متوسطه، کتاب ریاضی اولمتوسطه بود، تصریح کرد: کتاب جدید ریاضی اول متوسطه با توجه به پیشرفت‌های شکلگرفته در آموزش ریاضی، تدوین شده است، به طوری که از رویکردهای مهم جدید این کتاب،می‌توان رویکرد مدل‌سازی طبیعی یا واقعی در راستای تبیین نگاه آموزشی در ریاضی وورود استانداردهای آموزشی به این کتاب در حد مقدورات را نام برد.

مسوول گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسیکشور با بیان این که نگاه تببین شده در کتب درسی را نمی‌توان به صورت دفعه‌ای تغییرداد، خاطر نشان کرد: نوع سیستم آموزشی کشور به گونه‌ای است که ورود دفعه‌ای بهبحث‌های جدید آموزشی در این سیستم، تبعاتی به همراه دارد.

وی در تشریح برخی اشکالات عمده کتاب قدیمیریاضی اول متوسطه، بیان کرد: کتاب قبلی موضوع محور و در حقیقت چکیده‌ای از کتبسنگین ریاضی بود که بدون این که به زبان دانش‌آموز، ساده و روان شود، توسط معلمانتدریس و توسط دانش‌آموزان نت‌برداری و از حفظ می‌شد و هیچ نشانی از خلاقیت در اینچرخه وجود نداشت؛ این در حالیست که در تالیف کتاب جدید، سعی شده که دانش‌آموز بهمفهوم ریاضی با ارائه یک مدل واقعی نزدیک شود و برای مثال، از تصویر یک قاب عکسخانوادگی برای ورود به بحث معادله درجه دوم استفاده و از طریق تعریف یک مدل واقعی،به حل یک مساله و تمرین در کلاس پرداخته شده است 

عالمیان همچنین با اشاره به این که میزانمردودی‌های سال اول متوسطه از طریق سیستم بک‌فای مدارس جمع‌آوری و در یک بررسیکارشناسی، ارتباط بین این مردودی‌ها با کتاب قدیمی ریاضی اول متوسطه ارزیابی شدهاست، یادآورشد: باید توجه کرد که صرفا اشکالات یک کتاب درسی را نمی‌توان، عامل افتتحصیلی دانش‌آموزان دانست و امید داشت که میزان این افت با تغییر کتاب به طور کاملکاهش یابد، بلکه علاوه بر کتاب، عوامل دیگر نیز از جمله جامعه و شخص دانش‌آموز وهمچنین نوع نگاه به یک یک درس، از جمله ریاضی، در رقم زدن میزان افت تحصیلی موثرند.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌شناسی انجامشده برای کتاب ریاضی اول متوسطه، اظهار کرد: تعدادی سوال در قالب 19 شاخص بین 500دبیر ریاضی شهر تهران توزیع و دیدگاه‌ها و ایرادات معلمان بر کتاب بررسی شد، تا اینآسیب‌شناسی نیز در کنار مکتوبات اعتراض آمیز نسبت به محتوای کتاب و همچنین تحلیلکمی از آمار افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه، عاملی ترغیب‌کننده، نسبت به ضرورتتغییر محتوای کتاب ریاضی اول متوسطه محسوب شود.

مسوول گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسیکشور همچنین با تاکید بر این که به طور میانگین هر چهار تا پنج سال یک‌بار، باید یکبازنگری کلی در کتب درسی انجام داد، در پاسخ به این که آیا دوره آموزش ضمن خدمتمعلمان برای کتاب جدید ریاضی برگزار می‌شود، اعلام کرد: دوره ضمن خدمت 40 ساعتهکتاب جدیدالتالیف ریاضی اول متوسطه از 29 تیر ماه تا دوم تا سوم مرداد ماه برایحدود 60 تا 70 معلم ریاضی و به طور متوسط دو نماینده از هر استان کشور، برگزارمی‌شود.

عالمیان همچنین از تدوین کتاب راهنمایمعلم ریاضی اول متوسطه تا پایان شهریور ماه و همچنین تهیه نرم افزار درس ریاضی درآینده نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: با تغییر در کتاب ریاضی اول متوسطه، ارتباطبین مقطع راهنمایی و متوسطه بهبود می‌یابد. همچنین افزایش میزان شهودی بودن کتابباعث می‌شود که در کل، کیفیت کتاب ریاضی اول متوسطه 30 تا 40 درصد و به طور حداکثر،حتی در مواردی تا 95 درصد رشد داشته است.

وی در پایان این موضوع را نیز یادآورشد کهبه اعتقاد برخی، ساده‌ کردن کتب درسی، تنزل کیفیت آن‌ است؛ چرا که نگاه آموزشی اینافراد، کاملا انتزاعی است و به همین دلیل وقتی وارد مباحث شهودی می‌شوند، تصورمی‌کنند که مسایل ساده شده است که البته کل این امر نیز از این موضوع ناشی می‌شودکه دبیران ما در سیستم کاملا انتزاعی دانشگاه‌ها آموزش می‌بینند و از این رو، تفکرانتزاعی را نیز با خود به کلاس‌های درس می‌برند.

منبع:ایسنا

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
راحله

سلام.این خبر شایعه است بابا.امکان نداره ریاضی شیرین شه!!!!‌[نیشخند]اگه دوس داشتی به وب لاگ ما سر بزن.خوشحال میشیم.[گل]

میلاد

سلام ظاهرا همکاریم مطالبتان نوعا جالب است موید باشید